Регионална здравна инспекция - Кърджали е структура на Министерство на здравеопазването, създадена с ПМС № 1/06.01.2011г. (ДВ бр. 5/14.01.2011г.) в сила от 14.01.2011г. във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за здравето. Осъществява своите функции в съответствие с Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

 

РЗИ - Кърджали реализира държавната здравна политика на територията на област Кърджали с управление и администриране, достъпно за наблюдение и външен контрол. Осъществява следните дейности:

- извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2”а” от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация, сигнали и жалби на граждани;

- организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;

- събира и обобщава статистическата информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа в област Кърджали;

- упражнява контрол върху заразните болести и извършва дейности по имунизационния календар на Р България;

- извършва микробиологични, вирусологични, паразитологични и генетични изследвания в своите модерно оборудвани лаборатории;

- извършва контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa;

- извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене и за реклама и продажба на алкохолни напитки;

- извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда с анализ и оценка на влиянието им върху човешкото здраве;

- наблюдава, оценява и контролира шума в урбанизираните територии и обществените сгради, замърсителите в храни и питейните води;

- извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите като реализира дейности по международни и национални профилактични програми;

- оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;

- участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти за опазване и подобряване на общественото здраве.

 

            Работно време: 8.30 - 12.00 и 12.30 - 17.00 часа от понеделник до петък.

            Работно време на Център за административно обслужване: от 8:30 часа до 17:00 часа без прекъсване.

 

Система за е-връчване НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция от разпространение на коронавирус COVID–19 РЗИ-Кърджали, препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

 

Система за сигурно електронно връчване Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрацията, без да е необходимо от физическо присъствие на място. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица.

По електронна поща на адрес: rzi.kardjali@gmail.com – всички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.
Гореща линия: 0361 / 6 02 73

 

 

АНТИКОРУПЦИЯ

 

 

ГОРЕЩА ЛИНИЯ

 

0361 / 6 02 73

 

 

Телефон за контакти, на който гражданите могат да получат информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19

 

0361 / 6 02 81

0884 331 650

 

 

ОТ ПЪРВИ ЮНИ 2012 Г. E В СИЛА ПЪЛНАТА ЗАБРАНА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ЗАКРИТИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В НЯКОИ ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
(ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО, ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 г.)

 

 

E - сигнали на : bezdim.rzikj@gmail.com

ВРЪЗКИ ОТНОСНО:  Информация за COVID-19

 

Актуална информация от МЗ за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/

Актуална информация от НЦЗПБ

 

23.12.2020 Заповед № РД-01-725/23.12.2020

23.12.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на противоепидемични мерки

22.12.2020 Заповед № РД-01-724/22.12.2020

22.12.2020 Мотиви

22.12.2020 Приложение 1 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020

22.12.2020 Приложение 2 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020

22.12.2020 Приложение 3 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020

22.12.2020 Приложение 4 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020

21.12.2020 Заповед № РД-01-721/21.12.2020

21.12.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на противоепидемични мерки

20.12.2020 Заповед № РД-01-720/20.12.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г.)

20.12.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки спрямо лицата, които пристигат на територията на страната с
начална точка на отпътуване от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

20.12.2020 Заповед № РД-01-719/20.12.2020

20.12.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки спрямо лицата, които пристигат на територията на страната с
начална точка на отпътуване от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

18.12.2020 Заповед № РД-01-718/18.12.2020

18.12.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

18.12.2020 Заповед № РД-01-716/18.12.2020

18.12.2020 Мотиви Заповед № РД-01-716/18.12.2020

18.12.2020 Писмо вх. № 12-01-98/15.12.2020

15.12.2020 Заповед № РД-01-701/14.12.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.)

15.12.2020 Мотиви Заповед № РД-01-701/14.12.2020

27.11.2020 Заповед № РД-01-680/27.11.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-719/20.12.2020 г.)

27.11.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

25.11.2020 Заповед № РД-01-677/25.11.2020

25.11.2020 Предложение на ГДЗИ за удължаване на извънредната епидемична обстановка на територията на Република България

25.11.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

25.11.2020 Заповед № РД-01-676/25.11.2020

25.11.2020 Мотиви

25.11.2020 Заповед № РД-01-675/25.11.2020

25.11.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

25.11.2020 Предложение на ГДЗИ за удължаване на извънредната епидемична обстановка на територията на Република България

16.11.2020 Заповед № РД-01-658/16.11.2020

16.11.2020 Мотиви

13.11.2020 Заповед № РД-01-655/13.11.2020 - отменена

13.11.2020 Предложение ГДЗИ

13.11.2020 Мотиви

11.11.2020 Заповед № РД-01-651/11.11.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.)

11.11.2020 Предложение на ГДЗИ

10.11.2020 Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Мотиви към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Приложение № 1 към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Приложение № 2 към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Приложение № 3 към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Приложение № 4 към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Приложение № 5 към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

06.11.2020 Заповед № РД-01-637/06.11.2020 (Отменена със Заповед № РД-01-648/10.11.2020 г.)

06.11.2020 Мотиви към Заповед № РД-01-637/06.11.2020 - отменена

06.11.2020 Приложение № 1 към Заповед № РД-01-637/06.11.2020

06.11.2020 Приложение № 2 към Заповед № РД-01-637/06.11.2020

06.11.2020 Приложение № 3 към Заповед № РД-01-637/06.11.2020

06.11.2020 Приложение № 4 към Заповед № РД-01-637/06.11.2020

06.11.2020 Приложение № 5 към Заповед № РД-01-637/06.11.2020

30.10.2020 Заповед №-РД-01-445/30.10.2020 - Заповед на директора на РЗИ-Кърджали

27.10.2020 Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 - отменена

26.10.2020 Заповед №-РД-01-440/26.10.2020 - Заповед на директора на РЗИ-Кърджали

23.10.2020 Заповед №-РД-01-619/23.10.2020 - отменена

23.10.2020 Мотиви към Заповед №-РД-01-619/23.10.2020

22.10.2020 Заповед № РД-01-611/22.10.2020 - отменена

22.10.2020 Мотиви към Заповед № РД-01-611/22.10.2020

22.10.2020 Заповед № РД-01-610/22.10.2020

22.10.2020 Мотиви към Заповед № РД-01-610/22.10.2020

21.10.2020 Заповед № РД-01-609/21.10.2020 - отменена

21.10.2020 Заповед № РД-01-608/21.10.2020

21.10.2020 Мотиви към Заповед РД-01-608/21.10.2020

13.10.2020 Заповед № РД-01-604/13.10.2020 - отменена

13.10.2020 Заповед № РД-01-603/13.10.2020 - отменена

12.10.2020 Заповед № РД-01-583/12.10.2020

07.10.2020 Заповед № РД-01-572/07.10.2020 - отменена

30.09.2020 Заповед № РД-01-549/30.09.2020 - отменена

30.09.2020 Заповед № РД-01-548/30.09.2020 - отменена

30.09.2020 Заповед № РД-01-547/30.09.2020

08.09.2020 Заповед № РД-01-500/08.09.2020 - За изменение на Заповед № РД-01-473/14.08.2020 г.

31.08.2020 Заповед № РД-01-489/31.08.2020 - отменена
31.08.2020 Заповед № РД-01-488/31.08.2020
31.08.2020 Заповед № РД-01-487/31.08.2020 - отменена

20.08.2020 Заповед № РД-01-477/20.08.2020

14.08.2020 Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 2 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 4 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 5 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
11.08.2020 Заповед № РД-01-459/11.08.2020

04.08.2020 Заповед № РД-01-452/04.08.2020

 

архив

 

Интегрирана система за управление на качеството

 


Всички права запазени - РЗИ Кърджали - 2011