АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А /ОКА/ С АКТУАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ ДО 2026 Г.ОКА е обособена част от структурата на РЗИ с декларирана и осигурена от ръководството независимост.
Притежава актуална акредитация по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от БСА гр. София до
09.02.2026 г. със Сертификат № 31 ОКА.
ОКА извършва контрол върху параметри на работната среда по искане на физически и юридически лица. Документите, които издава ОКА за извършения контрол са протокол с резултати и сертификат за оценка на съответствието.
Заявки за извършване на услуги се приемат в приемен сектор за обслужване на граждани в РЗИ Кърджали.

 Обхватът на акредитация

 

Да извършва контрол на:  

Физични фактори на средата:

 

Микроклимат в работна и битова среда;

Изкуствено осветление в работна и битова среда;

Шум в работна среда;

Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради;

Шум в околна среда;

Вибрации, предавани на системата ръка-рамо;

Вентилационни инсталации;

 

 

 

Декларация на директора на РЗИ-Кърджали за осигуряване на безпристрастност, независимост и конфиденциалност на ОКА
Декларация на ръководството -  Приложение 7.0 Д-1
Заявка за контрол
Процедура - ОКА 7.5 ПР 1
Протокол за жалбии възражение - ОКА 7.5 Ф 11

Списъкс датирани версии на стандарти