СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

Места за специализанти

 

Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ при заявяване на местата за специализанти
 

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Заповед РД-19-1/ 14.01.2022 г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Заповед РД-19-2/ 21.03.2022 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед РД-19-1/ 14.03.2022 г.

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.

 

 

Приложения:
1. Образец за подаване на обявени свободни длъжности за специализанти от базите за обучение и за подаване на обобщена информация по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
2. Образец за подаване на предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата.

 

 

Заповед № РД-01-746/01.09.2021 г. за утвърждаване на образец на заявление за получаване на одобрение за извършване на дейностите по клинично обучение на студенти по медицина, дентална медицина и фармация, клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“ и/или следдипломно обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Приложение към т. 1 на Заповед № РД-01-746/01.09.2021 г. (02.09.2021)

УНИВЕРСИТЕТИ:
На интернет-страницата на Медицински университет - София (www.mu-sofia.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", е публикувано План-разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти за 2022 г.

На интернет-страницата на Медицински университет - Варна (www.mu-varna.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", в "Курсове" е публикувано ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2022 г.

На интернет-страницата на Медицински университет - Плевен (www.mu-pleven.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", е публикувано План – Разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация през 2021 г.

На интернет-страницата на Медицински университет - Пловдив (www.mu-plovdiv.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", в "Курсове" е публикувано План-разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински и немедицински кадри през 2022 г.

НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ:
На интернет-страницата на Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е публикувана Програма за обучение на специализанти, докторанти и продължителна квалификация на медицински и немедицински кадри през 2022 г.

БОЛНИЦИ:
На интернет-страницата на Военномедицинска Академия (www.vma.bg) в раздел „Академична дейност“ са публикувани:
План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за 2021 / 2022 г.