НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

 

Административни услуги

Как се заверяват личните здравни книжки

Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и вписва в регистър в регионалната здравна инспекция по постоянен адрес на лицето или по местонахождение на обекта след извършване на предварителните медицински прегледи.

Заявяването на услугата по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки се извършва чрез попълване на заявление по образец. Заявлението може да бъде подадено на място в регионалната здравна инспекция или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заверяват се само здравни книжки с правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания.

Заверената здравна книжка може да бъде получена на място в регионалната здравна инспекция, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.

За заверка на лична здравна книжка и вписването ѝ в регистъра на новоиздадените ЛЗК се събира такса в размер 3 лв., която може да се заплати в брой в касата, чрез ПОС терминал или по банков път.

 

Кои обекти са "Обекти с обществено предназначение"

 

Съгласно §1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето „обекти с обществено предназначение „ са:

а) водоизточници и минерални водоизточници, водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

б) плувни басейни, плажове и места за къпане;

в) места за настаняване - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически комплекси, вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;

г) спортни обекти - стадиони, спортни зали, игрални площадки, фитнес центрове и зали;

д) театри, киносалони, концертни зали, читалища, компютърни и Интернет зали, игрални зали;

е) бръснарски, фризьорски и козметични салони, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, обществени бани, перални, сауни, обществени тоалетни;

ж) гробищни паркове;

з) обекти за производство и търговия на едро с лекарствени продукти и медицински изделия, аптеки, дрогерии и оптики;

и) обекти за производство, съхраняване и търговия с козметични продукти;

к) железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции;

л) социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за повече от 20 потребители и в социалните услуги за осигуряване на подслон;

м) транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове, транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за болни, лекарства и консумативи, автомобили за превоз на тленни останки;

н) обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;

о) детски ясли и градини, училища и висши училища, ученически и студентски общежития, школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца;

п) лечебни и здравни заведения, здравни кабинети и обектите, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

р) обекти с източници на йонизиращи лъчения;

с) селскостопански аптеки;

т) обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.

 

Къде се регистрират обектите с обществено предназначение

Всяка РЗИ води регистър на обектите с обществено предназначение, регистрирани на нейната територия.

 

Как  се регистрира обект с обществено предназначение

Всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната РЗИ по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността с уведомление